Tytuł gazety: Fantastyka  fantastyka 6 1983 1
Rok wydania:
Czerwiec 1983
Numer: 6 (9)
Cena: 50 zł

 fantastyka 6 1983 0 fantastyka 6 1983 2 fantastyka 6 1983 3

Strona 1
Strona 2
Strona 3