Tytuł gazety: Fantastyka  fantastyka 6 1988 2
Rok wydania:
Czerwiec 1988
Numer: 6 (69)
Cena: 200 zł

 fantastyka 6 1988 1  fantastyka 6 1988 3 fantastyka 6 1988 4 fantastyka 6 1988 0

Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4