Tytuł gazety: Fantastyka fantastyka 11 1989 1
Rok wydania:
Listopad 1989
Numer: 11 (86)
Cena: 1800 zł

 fantastyka 11 1989 0  fantastyka 11 1989 2 fantastyka 11 1989 3 fantastyka 11 1989 4 fantastyka 11 1989 5 

Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5